درباره ما

www.old-newcritique.com

ما گروهی از فعالین سیاسی چپ و کمونیست تبعیدی بخشا با پیش زمینه‌های پناهندگی و فعال در جنبش‌های آنتی فاشیستی اروپایی هستیم که در تلاشیم ضمن ارائه‌ی نقدی رادیکال و بنیادین به فاشیسم به مثابه‌ی ایدئولوژی عقل ستیزی عصر سرمایه‌دارانه، اروپا محوری و تمام اشکال راسیسم را به شکلی رادیکال و مارکسیستی به نقد بکشیم. ما همچنین تلاش می‌کنیم از طریق نوشتن به زبان‌های مختلف از جمله آلمانی و انگلیسی در این سایت، فعالین چپ و کمونیست اروپایی را با روند تکامل جریان چپ و کمونیستی در کشورهایی همچون ایران و منطقه‌ی خاورمیانه آشنا کنیم، چون بر این عقیده هستیم که کمتر اروپایی حاضر خواهد بود برای پیگیری این روند تکاملی و بعضا قهقرایی جریان مارکسیستی زبان‌های مختلف منطقه‌ی خاورمیانه از جمله فارسی و عربی را یاد بگیرد. ما همچنین تلاش می‌کنیم از طریق ترجمه‌ی مقالات مهم از زبان انگلیسی و آلمانی فعالین چپ و کمونیست ایرانی را با روندهای متفاوت جریانات مارکسیستی غربی و احزاب سیاسی چپ و غیر چپ اروپایی آشنا کنیم ﮳

هدف ما این است که به مثابه‌ی یک پل ارتباطی بین نیروها و جریانات مارکسیستی خاورمیانه‌یی و غربی عمل کنیم، که از طریق ترجمه و نوشتار در انتقال مفاهیم ایدئولوژیک و نشان دادن کشمکش‌های تاریخی جریان مارکسیستی نقشی ولو کوچک ایفا کرده باشیم  ﮳  

ما خود را مدافع پیگیر انقلاب پرولتری و مارکسیسم انقلابی می‌دانیم و با هیچ کدام از جریانات رفورمیستی، سوسیال داروینیستی، شووینیستی، مدافعین جناح چپ سرمایه داری، "چپ" لیبرال و مارکسیسم عامیانه نه تنها کمترین همسویی‌ایی نداریم، بلکه در تلاشیم از طریق تبلیغات ایدئولوژیکی که بر منطق و زبان رادیکال بنیاد گذاشته شده است، از مارکسیسم ابتذال‌زدایی کرده باشیم ﮳  

دست اندرکاران این سایت در نقد خود سرمایه داری و مناسبات تولیدی حاکم را در چند بعد نقد می‌کنند. یکی از نقدهای‌های پایه‌یی که ما از آن پیروی می‌کنیم نقد اقتصاد سیاسی است. نقد دیگر بیگانگی است. ما هر مناسباتی که باعث شود انسان از موجودیت انسانی و محیط اطراف و دیگر انسان‌ها بیگانه شود را به نقد می‌کشیم. نقد دیگر نقد فتشیسم کالایی است. در جهانی که کالاها انسانیت و انسان‌ها کالایی شده‌اند، نمی‌توان از بازگرداندن هویت انسانی به انسان (هویت انسانی‌ایی که هیچ گاه وجود نداشته است) صحبت کرد. بدون فراتر رفتن از مناسبات کالایی، انسان نمی‌تواند به رهایی برسد. مساله‌ی دیگر نقد ایدئولوژی است. نقد ایدئولوژی به ظاهر یک پدیده‌ی نئولیبرال به نظر می‌رسد، ما اما زمانی که از نقد ایدئولوژی صحبت می‌کنیم، نقد ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی‌های ارتجاعی‌ایی است که در کنار ایدئولوژی حاکم علیرغم کشمکش‌های جزئی‌ایی که با هم دارند، به زندگی خود ادامه می‌دهند و بردگی انسان را رهایی و رهایی را بردگی جلوه می‌دهند. ما معتقدیم که هیچ چیز غیر ایدئولوژیکی در این جهان نمی‌تواند وجود داشته باشد و به همین خاطر مارکسیسم را هم پدیده‌یی ایدئولوژیک می‌دانیم که به سراغ نقد ایدئولوژی‌های حاکم می‌رود و تلاش می‌کند از طریق شکل دادن به گفتمان ایدئولوژیک حق و ناحق را تشخیص دهد و ‪‪مردم را به آگاهی واقعی در مقابل آگاهی وارونه و کالایی شده برساند ﮳